:::

[1071]XOOPS模組開發

社大教材 建立日期 2018-03-08 10:32:12

台南市社區大學107學年第1學期,XOOPS模組開發入門講義。

「[1071]XOOPS模組開發」目錄

1. XOOPS模組基礎架構 4360 2018-03-17 09:22:07
1-1 xoops_version.php 2243 2018-03-10 15:54:30
1-2 sql/mysql.sql 1406 2018-03-10 14:34:17
1-3 admin/menu.php 1473 2018-03-10 15:55:35
1-4 language/tchinese_utf8 1627 2018-03-10 15:56:06
1-5 admin/main.php 1589 2018-03-10 16:25:42
1-6 templates/snews_adm_main.tpl 1417 2018-03-10 16:25:54
1-7 admin/topic.php 1392 2018-03-10 15:57:03
1-8 templates/snews_adm_topic.tpl 1267 2018-03-10 15:57:47
2. 表單、資料庫、使用者物件 2840 2018-03-24 14:27:26
2-1 admin/main.php 2334 2018-03-17 16:24:11
2-2 templates/snews_adm_main.tpl 1418 2018-03-17 09:51:05
2-3 templates/op_snews_list.tpl 1249 2018-03-17 09:52:07
2-4 templates/op_snews_form.tpl 1365 2018-03-17 13:14:28
2-5 sql/mysql.php 1241 2018-03-17 15:56:41
2-6 xoops_version.php 1186 2018-03-17 15:57:10
2-7 function.php 1311 2018-03-17 16:23:55
3. 前台顯示、編輯、刪除 2939 2018-03-24 16:34:28
3-1 index.php 1966 2018-03-24 15:51:48
3-2 xoops_version.php 1262 2018-03-24 09:48:16
3-3 menu.php 1380 2018-03-24 14:56:32
3-4 header.php 1212 2018-03-24 10:27:48
3-5 templates/snews_index.tpl 1522 2018-03-24 11:04:09
3-6 templates/op_snews_show.tpl 1508 2018-03-24 16:27:34
3-7 templates/op_snews_list.tpl 1433 2018-03-24 15:51:15
3-8 admin/main.php 1516 2018-03-24 14:23:54
4. 首頁精選文章輪播 2356 2018-04-14 16:34:42
4-1 admin/main.php 1975 2018-04-14 14:20:45
4-2 index.php 1657 2018-04-14 15:58:20
4-3 templates/op_snews_show.tpl 1218 2018-04-14 15:17:07
4-4 templates/op_snews_list.tpl 1385 2018-04-14 15:58:04
5. 自動生成群組並做權限判斷 2651 2018-04-19 16:24:35
5-1 xoops_version.php 1167 2018-04-21 16:30:58
5-2 interface_menu.php 1344 2018-04-21 16:07:42
5-3 header.php 1155 2018-04-21 10:23:26
5-4 index.php 1423 2018-05-05 11:08:12
5-5 admin/main.php 1186 2018-04-21 15:34:56
5-6 include/onUpdate.php 1192 2018-04-21 14:05:42
5-7 include/onInstall.php 1091 2018-04-21 14:31:23
5-8 include/onUninstall.php 1053 2018-04-21 14:05:04
5-9 templates/op_snews_list.tpl 1398 2018-04-21 14:51:11
5-10 templates/op_snews_show.tpl 1156 2018-04-21 16:05:53
5-11 include/search.php 1048 2018-04-21 16:33:33
6. json應用與XOOPS區塊 2008 2018-05-05 16:42:43
6-1 xoops_version.php 1263 2018-05-05 14:57:37
6-2 language/tchinese_utf8/modinfo.php 1393 2018-05-05 13:54:46
6-3 index.php 1526 2018-05-05 15:22:07
6-4 html.php 1300 2018-05-05 11:04:33
6-5 templates/op_snews_show.tpl 1520 2018-05-05 16:08:18
6-6 function.php 2044 2018-05-05 16:20:09
6-7 blocks/snews_block_focus.php 1667 2018-05-05 16:18:38
6-8 blocks/snews_block_focus.tpl 1212 2018-05-05 14:20:31
6-9 css/module.css 1153 2018-05-12 09:16:46
6-10 interface_menu.php 1062 2018-05-05 15:21:42
6-11 language/tchinese_utf8/blocks.php 1108 2018-05-05 15:45:10
6-12 templates/op_snews_list.tpl 1067 2018-05-05 16:07:36
6-13 function_block.php 1129 2018-05-05 16:19:11
7. 產生PDF及拉動排序 4263 2018-08-31 10:04:49
7-1 templates/snews_index.tpl 1199 2018-05-12 09:25:39
7-2 templates/op_snews_list.tpl 1212 2018-05-12 09:41:11
7-3 index.php 1219 2018-05-12 09:38:19
7-4 css/module.css 1070 2018-05-12 09:40:58
7-5 templates/op_snews_show.tpl 1146 2018-05-12 10:51:07
7-6 pdf.php 1366 2018-05-12 14:15:23
7-7 interface_menu.php 1092 2018-05-12 14:48:06
7-8 pdf_all.php 1445 2018-05-12 16:30:46
8. Excel匯出匯入及點擊編輯 11196 2018-05-19 15:20:57
8-1 interface_menu.php 1122 2018-05-19 15:56:39
8-2 focus.php 1207 2018-05-19 10:02:22
8-3 function.php 1186 2018-05-19 10:24:03
8-4 templates/op_snews_focus.tpl 1195 2018-05-19 10:02:45
8-5 save_sort.php 1412 2018-05-19 10:23:28
8-6 excel.php 1720 2018-05-19 15:24:37
8-7 excel2.php 1118 2018-05-19 14:51:00
8-8 import.php 1310 2018-05-19 16:19:21
8-9 templates/op_import_form.tpl 1141 2018-05-19 15:59:43
9. 產生word檔、壓縮及解壓 6971 2018-05-26 16:24:27
9-1 index.php 1679 2018-05-26 16:20:50
9-2 templates/op_snews_show.tpl 1104 2018-05-26 09:22:41
9-3 save.php 1133 2018-05-26 09:34:15
9-4 interface_menu.php 2174 2018-05-26 16:08:10
9-5 word.php 2657 2018-05-26 15:49:54
9-6 zip.php 1090 2018-05-26 16:07:08
9-7 templates/op_zip_import.tpl 1064 2018-05-26 16:21:17
:::

搜尋

QR Code 區塊

https%3A%2F%2Ftad0616.net%2Fmodules%2Ftad_book3%2Findex.php%3Fop%3Dlist_docs%26tbsn%3D44

書籍目錄

展開 | 闔起

線上使用者

48人線上 (6人在瀏覽線上書籍)

會員: 0

訪客: 48

更多…